VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti MIRAD, s.r.o., so sídlom Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 653 993, DIČ: 2022214623, IČ DPH: SK2022214623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17605/P, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.mirad.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 1. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.mirad.sk.
 1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.mirad.sk. Spoločnosť MIRAD, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.
 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 1. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.mirad.sk.
 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.mirad.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 1. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v internetovom obchode Predávajúceho na www.mirad.sk.
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

MIRAD, s.r.o., so sídlom Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 653 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 17605/P, číslo účtu: IBAN: SK85 0900 0000 0005 0392 0845, SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 051/748 50 94
E-mail: mirad@mirad.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Článok II
Objednávka
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 1. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 1. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu mirad@mirad.sk.  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
 1. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:


5.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa), v prípade firmy: IČO, IČ DPH;
5.2    Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
5.3    Množstvo objednávaného tovaru;
5.4    Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
5.5    Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

 1. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
Článok III
Storno objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1         V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2       Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

Článok IV
Dodacie podmienky
 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 7 až 14 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybraný tovar, predávajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.
 1. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 1. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 1. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 1. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
 1. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 1. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné, resp. kuriérske služby a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
Článok V
Cenové podmienky
 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.mirad.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 1. Náklady na dopravu sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Ceny za dopravu sú vrátane DPH.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.mirad.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.mirad.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.mirad.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 1. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu objednaného tovaru.
Článok VI
Platobné podmienky
 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1.1    PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi;
  1.2    PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet predávajúceho, Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. , číslo účtu: IBAN: SK85 0900 0000 0005 0392 0845, SWIFT: GIBASKBX
  Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

1.3    PLATBA NA PREDAJNI: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci za objednaný tovar platí v hotovosti na predajni, do ktorej si dal tovar doručiť. Platba na predajni je možná výlučne v týchto predajniach MIRAD, s.r.o. Predávajúceho na území Slovenskej republiky, a to:

- MIRAD Prešov – Bardejovská 23, 080 06 Prešov;

- MIRAD Poprad – Teplická 4, 058 01 Poprad;

- MIRAD Giraltovce – Družstevná 338/1, predajňa ELKO-JUR, 087 01 Giraltovce.

Článok VII
Spotrebiteľské zmluvy, poučenie o práve odstúpiť od zmluvy, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku od Kúpnej zmluvy odstúpiť do  14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutie lehoty na odstúpenie.
 1. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP . Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice.
 1. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho.
 1. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice, e-mail: mirad@mirad.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*:

 

od kúpnej zmluvy na tento tovar*:

od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

dátum objednania*/dátum prijatia*:

meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

dátum

 

 

___________________

*nehodiace sa preškrtnite

 
Článok VIII
Záručné podmienky, záručná doba, reklamačný poriadok
 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba najviac 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
 1. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodbornou inštaláciou tovaru alebo nesprávnym používaním tovaru,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nevhodným spôsobom čistenia (pre čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky),
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Pri odstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
 • na bezplatné odstránenie vady – Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť vykonaním záručnej opravy
 • na výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti, a to za podmienok, že:
 • výmena je možná a
 • Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 1. Pri neodstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
 • na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád
 • na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou tovaru
 • na primeranú zľavu z ceny, ak má tovar také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol používať
 1. Vady sa považujú za neodstrániteľné:
 • ak vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť, a ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností tovaru
 • ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúce nemôže tovar riadne užívať, z dôvodu, že:
  • po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, t.j. ak bola rovnaká vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opäť

      a l e b o

 • ide o väčší počet vád, t.j. na tovare sa v dobe uplatňovania nároku vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu musí brániť každá z týchto vád
 • ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie
 1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov si uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 1. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 1. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Predávajúci doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

Článok IX
Ochrana osobných údajov
 1. Vykonaním objednávky na www.mirad.sk Kupujúci ako dotknutá osoba poskytuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Predávajúcemu v prípade, že je fyzickou osobou osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní tovaru), adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, osobné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami.
 1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotknutá osoba (Kupujúci) súhlasí, aby prevádzkovateľ (Predávajúci) spracovával jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi dotknutej osoby výlučne také spracovateľské operácie, ktoré vedú k dosiahnutiu účelu spracúvania, pričom je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým spravovať, získavať, zaznamenávať, usporadúvať, zhromažďovať, kopírovať, uchovávať, využívať na účel spracúvania alebo na iný účel, ktorý je s účelom spracúvania zlučiteľný, prehliadať, vyhľadávať, kombinovať, opravovať, aktualizovať, poskytovať prenosom.
 1. Osobné údaje budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie za súčasného dodržania primeraných záruk ochrany práv dotknutej osoby. Dotknutá osoba si je vedomá, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba si je vedomá, že môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, že má právo žiadať prístup k svojim osobným údajom a má právo žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, má právo na prenosnosť osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.     
 1. Účel spracovania osobných údajov: Kúpna zmluva. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä, avšak nie len za účelom dojednávania predzmluvných podmienok zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, za účelom plnenia zmluvy, zabezpečenia plnenia práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy, zabezpečovania možnosti uzavretia iných zmlúv bezprostredne súvisiacich s plnením a účelom hlavnej zmluvy, t.j. prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania alebo na iný účel, ktorý je s účelom spracúvania zlučiteľný.  
 1. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä kuriérskej spoločnosti UPS, t.j. spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.
 1. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
 1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 1. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 1. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 1. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
Článok X
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 1. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy a iné.
 1. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 1. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
Článok XI
Záverečné ustanovenia a alternatívne riešenie sporov
 1. Pri nákupe tovaru na www.mirad.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 1. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.mirad.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.mirad.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 1. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.mirad.sk.
 1. Orgánom dozoru nad činnosťou Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.
 1. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.mirad.sk.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.mirad.sk.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 1. Každý spotrebiteľ má právo domáhať sa ochrany práv spotrebiteľa podaním návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“), napríklad podaním návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Počas alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľ spolupracuje so subjektom ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.     
 1. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.